۱۳۸۸ آبان ۲۱, پنجشنبه

Will You؟

رو به رویت خواهم نشست، تا تو از نفرتهایت بنویسی…

می توانی؟!

blog comments powered by Disqus