Friday, April 9, 2010

برای مردن...

مرا هر یک شنبه‌ راحت می‌کنند...
او هر یک شنبه می‌رود،
و من...
      هر هفته...
                یک‌شنبه صبح...
                                مرده از خواب برمی‌خیزم!

blog comments powered by Disqus