Monday, June 23, 2008

سایه

- با همه خاکستری بودنش، رنگ به رنگ زندگی را می فهمد... سایه را هم می شود دوست داشت!

blog comments powered by Disqus