۱۳۸۷ آبان ۵, یکشنبه

Attack


چه ناجوانمردانه از عمق "گذشته" به "حال" حمله می بری... تویی که می دانی در حمله از گذشته بسیار آسیب پذیرتر از حمله از پشتم...!

blog comments powered by Disqus