Monday, February 2, 2009

با همین پاهای برهنه...

با همین پاهای برهنه‌...
تو را سوار بر دوش، تا هر کجا بخواهی خواهم برد!
تا نکند سنگریزه‌های جاده‌ی بی‌رحم زندگی...
کفش‌های بلورینت را خراب کنند!

blog comments powered by Disqus