Tuesday, September 11, 2007

در آینه…

قضیه:

کوه با نخستين سنگ‌ها آغاز مي‌شود
و انسان با نخستين درد.
در من زنداني‌ي ِ ستم‌گري بودکه به آواز ِ زنجيرش خو نمي‌کرد ــ
من با نخستين نگاه ِ تو آغاز شدم.

- احمد شاملو

نتیجه:
کوه با آخرین سنگ‌ها تمام مي‌شود
و انسان با آخرین درد.

من با آخرین نگاه ِ تو تمام شدم.

—–
پ.ن1: انتخابات واحداتمان را انجام دادیم و خیالاتمان راحت شد…
پ.ن2: دوران مجردی بسیار شیرین می نماید، فقط اولش کمی سخت بود. من فعلا تمام شده ام… تا ببینم با نخستین نگاه چه کسی آغاز بشم.

blog comments powered by Disqus